Freelancer: ImPixelboy
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Another color version

This version has exactly the same colors and effects than your original design.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.