Freelancer: rishabhjain93
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

TELL ME IF YOU NEED MORE AMMENDATION

PLEASE DO TELL ME WHETHER I NEED TO CHANGE SOME OR HAVE TO ADD SOME MORE TEXT. THANKS


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    20
                   cho                     Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
Bài tham dự #20

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.