Freelancer: CreativeWebLab
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

wrapper

Here is a quick mock-up, please provide some feedback on design so I can adjust it to your needs Regards, Nikola


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    21
                   cho                     Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.