Freelancer: cuteguddi03
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Few color correction. Do you want me to make multi color logo? half green and Half Blue?

Bài tham dự cuộc thi #20 cho Design a Logo
Bài tham dự #20

Bảng thông báo công khai

  • Proofcopyedit
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    No more changes here. Thanks again. Nice job. Your other owl is the one I'm liking the most.

    • cách đây 3 năm