Freelancer: babunnisa098
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo design

As a simple logo, I tried to do it very carefully. It is an international company so that I used a world map.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    72
                   cho                     Design a Logo - 20/01/2021 03:21 EST
Bài tham dự #72

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.