Freelancer: al3ksx
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cine Ultima logo v3

Hi, here is my final version of the logo. If you want the logo with a different color I'd happy to change it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    23
                   cho                     Design a Logo and Banner for e-commerce shopping site
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.