Freelancer: gaya3vishakam
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

This is an F shaped camera.I hope this suits for flousey app icon as it is related with photos and name starts with F.Hope you like this.

Bài tham dự cuộc thi #3 cho Design a Logo and icon for a collaborative photo sharing app
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.