dpeter Avatar

Các bài tham dự của dpeter

Cho cuộc thi Design a Logo for Acceslys

 1. Á quân
  Báo cáo lại
  số bài thi 141
  Graphic Design Bài thi #141 cho Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  Báo cáo lại
  số bài thi 110
  Graphic Design Bài thi #110 cho Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  Báo cáo lại
  số bài thi 109
  Graphic Design Bài thi #109 cho Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  Báo cáo lại
  số bài thi 108
  Graphic Design Bài thi #108 cho Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  Báo cáo lại
  số bài thi 107
  Graphic Design Bài thi #107 cho Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  Báo cáo lại
  số bài thi 81
  Graphic Design Bài thi #81 cho Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  Báo cáo lại
  số bài thi 80
  Graphic Design Bài thi #80 cho Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 8. Á quân
  Báo cáo lại
  số bài thi 79
  Graphic Design Bài thi #79 cho Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 9. Á quân
  Báo cáo lại
  số bài thi 20
  Graphic Design Bài thi #20 cho Design a Logo for Acceslys
  Graphic Design Bài thi #20 cho Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích