Freelancer: gerardway
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

ALIBI CONSULTING SERVICES LOGO

Fully vector, 300 dpi resolution, CMYK color mode. In Ai, EPS, PDF file format.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    301
                   cho                     Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
Bài tham dự #301

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.