Freelancer: kyriene
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Energy Bar

Here's a modern, iconic, and professional concept for the logo. Kindly rate and provide feedback. Thank you.

Bài tham dự cuộc thi #206 cho Design a Logo for All Natural Eatery
Bài tham dự #206

Bảng thông báo công khai

  • kyriene
    kyriene
    • cách đây 3 năm

    Please see all slides. Thank you.

    • cách đây 3 năm