Freelancer: Ashik0682
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design a Logo for B2B Consulting

Dear sir, here is new entry as you suggested. All letter space are equal.

Bài tham dự cuộc thi #80 cho Design a Logo for B2B Consulting
Bài tham dự #80

Bảng thông báo công khai

  • HuskyBeard
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 10 tháng

    Can you send me this without the 2 bars? the red and orange bars sticking inward

    • cách đây 10 tháng