1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích