Freelancer: marcoantonelli
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cannalilybulbs design logo

Designated colors in perfect harmony, simple typography pregnante, pictogram dynamic strokes, reduced to the minimum expression.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    42
                   cho                     Design a Logo for CannaLilyBulbs.com
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.