Freelancer: Simidesigns
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Alternate click hello

A revision of my previous logo, this time with the "i" substituted as an arrow, or mouse icon


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     Design a Logo for "Click Hello"
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.