Freelancer: bhaveshdobariya5
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LOGO

Please check all attachment file, this is my design ,works with vector format 100 % same and also the Font too. Please choose me as a winner first if you want give other suggestion

Bài tham dự cuộc thi #192 cho Design a Logo for CobleStone
Bài tham dự #192

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.