Freelancer: abhidesignlab
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

KURA COFFEE LOGO DESIGN

Hi There, I have design this logo with full dedication and not copied Kudu Art from internet like all the entries, i hope you will going to like my creativity. Cheers!! Abhishek

Bài tham dự cuộc thi #33 cho Design a Logo for Coffee Brand
Bài tham dự #33

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.