Freelancer: AlmondSketch
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo CES

The logo contains required cloud shape and text. Letter E is shaped and rotated to represent both the servers buildings and the letter when reading.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    74
                   cho                     Design a Logo for Company
Bài tham dự #74

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.