Freelancer: habeeb213
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

hgk tech logo

hi i have done the logo very clear and visible because to use for web / print media etc to see the logo very clear thanks & regards


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    47
                   cho                     Design a Logo for Company Logo
Bài tham dự #47

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.