Iddisurz Avatar

Các bài tham dự của Iddisurz

Cho cuộc thi Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"

 1. Á quân
  số bài thi 153
  Bài tham dự #153 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #153 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 130
  Bài tham dự #130 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #119 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #119 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #119 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #98 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #98 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #98 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #98 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #98 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #97 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #97 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #97 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #97 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #97 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #73 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #73 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #3 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #3 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Graphic Design Bài thi #3 cho Design a Logo for "Cutting Edge Poker Supply"
  Bị từ chối
  1 Thích