dongvuphys Avatar

Các bài tham dự của dongvuphys

Cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"

 1. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #88 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #46 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #46 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #46 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #46 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Graphic Design Bài thi #46 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Den Gamle Station"
  Đã rút