1. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Dr. Gandhi Dental Clinic & Implant centre
  Bị từ chối
  1 Thích