Freelancer: Zsuska
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

E-TAO logo

Hello, this is my logo concept, I hope You like it, I'm open to any changes. The arrows to symbolize the export, and the font to symbolise Asia.

Bài tham dự cuộc thi #9 cho Design a Logo for E-TAO Im- und Export GmbH
Bài tham dự #9

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.