Freelancer: Phillips1
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

un trabajo con sensibilidad " sensitive work"

la integracion familiar hace la diferencia, "mas niños felices" family integration makes the difference, "more happy children"

Bài tham dự cuộc thi #6 cho Design a Logo for Easy-Birthing (.de)
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.