Freelancer: istykristanto
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

emily's

Dear CH, this is my design, like your brief. i hope you like it :). and let me know if you want any changes . thank you :)

Bài tham dự cuộc thi #36 cho Design a Logo for Emily's
Bài tham dự #36

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.