Freelancer: LogoFreelancers
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design a Logo for Freelancetalent(Version 1)

100% Pure vector! (Include version for Photoshop) Easy to use and Printing on everything: Business card, Flyer, banner...


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     Design a Logo for Freelancetalent
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.