Freelancer: fandiel
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Meteor Falling Down v.2.3 with Fr

"Fr" is a initial of your brand, and show if this logo have a "Freedom" characterity with meteor ilustration

Bài tham dự cuộc thi #22 cho Design a Logo for Frontier Liberty
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.