Freelancer: sunnnyy
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

GETI GROUP logo

Hello !! I tried to keep it clean ,simple and effective (shows trust/globalist ) all at the same time, i hope you like it!!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1
                   cho                     Design a Logo for GETI Group
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.