Freelancer: designerabdur
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo design

here is my design , hope you like it. if you need any change , please leave a message for me.

Bài tham dự cuộc thi #241 cho Design a Logo for GG Media
Bài tham dự #241

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.