Freelancer: mdtazulislambhuy
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LOGO

Check this out. i made the icon with lowercase gg with the media icon. Thank you.

Bài tham dự cuộc thi #348 cho Design a Logo for GG Media
Bài tham dự #348

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.