Freelancer: lubus
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Geexin.com Intial Design

- Initial design - Typeface combined with design to create mascot cum logo


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    8
                   cho                     Design a Logo for Geexin
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.