Freelancer: MariusMihu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Geexin - Identity

*Description on the image. The logo is fully editable, so any changes can be made. Feedback would be appreciated so we could finish the logo as you like. Best regards!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    24
                   cho                     Design a Logo for Geexin
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.