Freelancer: Tarikov
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

Logo Design

my last concept rate it if it deserve thanks

Bài tham dự cuộc thi #55 cho Design a Logo for Health-tech company
Bài tham dự #55

Bảng thông tin công khai

  • MedicoTree
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 2 năm

    Hi thanks, this one looks good

    • cách đây 2 năm