Freelancer: designerdesk26
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

8 logos of Goodwill Hunting logo by DesigerDesk26

I have made 8 designs.Colors can be changed if required.I will provide all the Vector files,JPEG,PNG and PSD files.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    7
                   cho                     Design a Logo for Hunting Ecommerce business
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.