Freelancer: utrejak
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

3D style Logo - gloss effect

Hope you like it.. My personal opinion.. You should stick to a non 3D vector logo. it helps in staying consistent while on prints and web and hence more recognition.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    15
                   cho                     Design a Logo for Indianroyalriders.com
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.