Freelancer: heroboy107
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

inspiration idea

it's a shadow like character like everybody got an inspiration .. and i used it to be as " 2 " too, i may change it and add the whole text "Inspired2Lead"

Bài tham dự cuộc thi #23 cho Design a Logo for Inspired2Lead
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.