Freelancer: SamWilliams97
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Black and White Simple Logo

Shows simplicity and professionalism. No colour as to add to the industrial theme. Let me know what you think.

Bài tham dự cuộc thi #10 cho Design a Logo for J.C. Electrical Services
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.