Freelancer: ahmedamaan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Couch & Cardigan

Kindly have a look at both the logos. Do let me know if you want any changes.

Bài tham dự cuộc thi #6 cho Design a Logo for Jake Two
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.