Freelancer: JL2K15
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Hi! I designed logo for u. More luxury style. Hope u like it! :) -JL

Bài tham dự cuộc thi #15 cho Design a Logo for Jake Two
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.