Freelancer: judithsongavker
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

Hi, Please rate. Cyan color represents fine and red big book represents rare books. Thanks.

Bài tham dự cuộc thi #13 cho Design a Logo for John Atkinson Fine and Rare Books
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.