Freelancer: georgeecstazy
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Here it is, the version you asked me, this one is with the two leaves.

Bài tham dự cuộc thi #52 cho Design a Logo for Lexi Skincare
Bài tham dự #52

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.