Freelancer: georgeecstazy
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

And this is the version that resemblance most with the paper edition.

Bài tham dự cuộc thi #58 cho Design a Logo for Lexi Skincare
Bài tham dự #58

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.