1. Á quân
  số bài thi 125
  Bài tham dự #125 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 124
  Bài tham dự #124 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #124 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #123 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 122
  Bài tham dự #122 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #122 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 121
  Bài tham dự #121 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 120
  Bài tham dự #120 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #120 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút