1. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 163
  Bài tham dự #163 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 162
  Bài tham dự #162 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 161
  Bài tham dự #161 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 107
  Bài tham dự #107 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 105
  Bài tham dự #105 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 11. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 12. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 13. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 14. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút
 15. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Đã rút