Freelancer: jeewoo258
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Livin Live Studio

Hello Cilent, my 1st ideal is the flying men with play, pause,.. shaped and the 2nd ideal is the electric qualized.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    85
                   cho                     Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
Bài tham dự #85

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.