Freelancer: ashleyldavis9
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LivinLiveStudios Custom Logo

Custom Logo for LivinLiveStudios, featuring a wall of colorful speakers (colors can be changed and customized to client's liking).


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    172
                   cho                     Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
Bài tham dự #172

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.