Freelancer: Med7008
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

2+

Logo 2 ; new font and hot red color ; Professional Logo with a slight Artistic/Vintage look. Any suggestions for improve this logo is welcome, Hope you like it !

Bài tham dự cuộc thi #71 cho Design a Logo for Me
Bài tham dự #71

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.