Freelancer: aryamaity
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Midr_logo

Hi, Please check the logo...I have changed the color mode black and white... Let me know if your valuable feedback ASAP... Thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     Design a Logo for MiDr.co (My doctor)
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.