Freelancer: AdobeBlackstar
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

MastiMag Music Logo 1 ADOBEBLACKSTAR SIMPLE/MODERN

This is a simple and modern look. Good for modern and sleek websites. goes well with black gray and white backgrounds.

Bài tham dự cuộc thi #24 cho Design a Logo for Music Website
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.