Freelancer: clasydesign
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo & Icon

I have included a Modern and in style logo as well as an icon for the app that looks like the logo.

Bài tham dự cuộc thi #30 cho Design a Logo for 'MyMic' Smartphone App
Bài tham dự #30

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.