Freelancer: DesignDock
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Napoleon Cakes

Simple but classy cake logo. I hope you'll like it. plz rate me and let me know your feedback. Thanks

Bài tham dự cuộc thi #29 cho Design a Logo for 'Napoleon Cakes'
Bài tham dự #29

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.